الخطة الدراسية
 

 

Curriculum for Bachelor Degree of

Anesthesia and Intensive care Program

 

 

 

 

       
       
 

Preparatory Year Core Course (Level one)

 

 

 

Course No Code

 

Course Title

Credit Hours

 

(Lecture +Practical

+Clinic)

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

ENGL 101

English Language I

6(4+2+0)

4

4

0

8

-

-

MATH 101

Math for Health sciences

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

COMM 101

Communication Skills

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

COMP 101

Introduction to Computing

3 (2+1+0)

2

2

0

4

 

 

ARAB 101

Arabic Language I

2(2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ISLM 101

Islamic Culture I

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

TOTAL

17( 14+ 3 +0)

14

6

0

20

 

 

 

 

Preparatory Year Core Course (Level Two)

 

 

Course No Code

 

 

Course Title

Credit Hours

 

(Lecture +Practical

+Clinic)

 

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

BIOL 101

Biology

3 (2+1+0)

2

2

0

4

-

-

 

CHEM 101

 

Introduction to Chemistry

 

3 (2+1+0)

 

2

 

2

 

0

 

4

-

-

 

MTER 101

 

Medical Terminology

 

3 (2+1+0)

 

2

 

2

 

0

 

4

 

ENGL 101

 

ENGL 102

ENGL 102

English Language II

4 (2+2+0)

2

4

0

6

ENGL 101

-

ARAB 102

Arabic Language II

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

PHYS 101

General Physics

3 (2+1+0)

2

2

0

4

-

-

 

TOTAL

 

18 ( 12+ 6 +0)

 

12

 

12

 

0

 

24

 

 

 

 

(Level Three)

 

Code Course No

 

Course Title

Credit Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

 

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

ANES 211

Pharmacology I.

3(2+1+0)

2

2

0

4

-

ANP 201

ANES 212

Basic Microbiology

3(2+1+0)

2

2

0

4

-

-

ANP 201

Anatomy & Physiology

4(3+1+0)

3

2

0

5

BIOL 101

-

ISLM 200

Islamic Culture II

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 213

Anesthesia I.

3(2+1+0)

2

2

0

4

-

-

ANES 214

Clinical Anesthesia I.

3(0+0+3)

0

0

6

6

-

-

TOTAL

18 (11+4+3)

11

8

6

25

 

 

 

 

 

(Level Four)

 

Code Course No

 

 

Course Title

Credit Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

CHEM 210

Biochemistry

2(2+0+0)

2

0

0

2

CHEM 101

-

ANES 221

Pharmacology II

4(3+1+0)

4

2

0

6

ANES 211

-

BIOS 222

Biostatistics

2(2+0+0)

2

0

0

2

MATH 101

-

ANES 222

Anesthesia II.

3(2+1+0)

2

2

0

4

ANES 213

-

ANES 223

Clinical Anesthesia II.

3(0+0+3)

0

0

6

6

ANES 214

-

ISLM 201

Islamic Culture III

2(2+0+0)

2

0

0

2

-

-

TOTAL

16 (11+2+3)

11

4

6

21

 

 

 

                                                                       (Level Five)

 

Code Course No

 

Course Title

Credit Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

COM 311

Communication & Health Profession

2(2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 311

Anesthesia III.

3(2+1+0)

2

2

0

4

ANES 222

-

 

ANES 312

Operating Room (OR) Management

 

3(2+1+0)

 

2

 

2

 

0

 

4

 

-

 

-

ANES 313

Clinical Pharmacology

4(3+1+0)

3

2

0

5

ANES 221

-

ANES 314

Clinical Anesthesia III.

3(0+0+3)

0

0

6

6

ANES 223

-

TOTAL

15 (9+3+3)

9

6

6

21

 

 

 

 

                                                                       (Level Six)

 

Code Course No

 

Course Title

Credit Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

RESM 320

Research Methodology

2(2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 321

Anesthesia IV.

3(2+1+0)

2

2

0

4

ANES 311

-

ANES 322

Intensive Care

4(3+1+0)

3

2

0

5

-

-

ISLM 300

Islamic Studies IV.

2(2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 323

Measurement & Clinical Monitoring

 

3(2+1+0)

 

2

 

2

 

0

 

4

-

-

ANES 324

Clinical Anesthesia IV.

3(0+0+3)

0

0

6

6

ANES 314

-

TOTAL

17 (11+3+3)

11

6

6

23

 

 

 

                                      (Level Seven)

 

Code Course No

 

Course Title

Credit   Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

ANES 411

sociology

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 412

Anesthesia V.

3 (2+1+0)

2

2

0

4

ANES 321

-

ANES 413

Quality Improvement of Anesthetic Management

 

2 (2+0+0)

 

2

 

0

 

0

 

2

-

 

-

ANES 414

Tools & Equipment

4 (3+1+0)

3

2

0

5

-

-

ANES 415

Clinical Anesthesia V.

4 (0+0+4)

0

0

8

8

ANES 324

-

TOTAL

15 (9+2+4)

9

4

8

21

 

 

 

                                       (Level Eight)

 

Code Course No

 

Course Title

Credit Hours (Lecture

+Practical

+Clinic)

 

Contact Hours

 

Pre- Requisite

 

Co- Requisite

L

P

C

Total

ANES 421

Psychology

2 (2+0+0)

2

0

0

2

-

-

ANES 422

Project Development Presentation

 

2 (2+0+0)

 

2

 

0

 

0

 

2

RESM 320

 

-

ANES 423

Critical Care Medicine

4 (3+1+0)

3

2

0

5

ANES 322

-

ANES 424

Anesthesia VI.

3 (2+1+0)

2

2

0

4

ANES 412

-

ANES 425

Clinical Anesthesia VI.

4 (0+ 0 +4)

0

0

8

8

ANES 415

-

TOTAL

15 (9 +2+4)

9

4

8

21

 

 

 

;